(Uittreksel uit de nieuwe oplage van de Beknopte Inleiding - verschijnt begin 2013)

[Vertaling]
De nationale registrator voor kanker in Israël, Dr. Micha Barchana, deelde onlangs mede, dat de reeds al zeer lage kankergevallen in zijn land gelukkig verder afnemen. Dit betreft vooral dikke darm, borst en longkanker.
Al in 2004 stierven van de 7,4 miljoen inwoners van Israël slechts 152 aan kanker. Dit geeft doorgerekend het sensationele getal van 0,4 sterfgevallen aan kanker per dag. Ter vergelijking: in hetzelfde jaar stierven alleen al in Duitsland 220.000 mensen aan kanker, dus elke dag 601 mensen. In Oostenrijk waren het in 2008 dagelijks 55 en in Zwitserland “slechts” 40 doden.
In Israël ligt deze waarde echter nog ongeveer een factor 100 lager! Uit de Israëlische statistieken blijkt, dat de meeste slachtoffers van kanker uit de niet-Joodse bevolking afkomstig zijn. En daarmee is de sterfte onder de Joden nog minder.
Waarom dan? Leven de Israëlieten gezonder? Niet werkelijk, want ook daar rookt bijvoorbeeld één op de vier. De sleutel ligt in de behandeling van kanker zelf: omdat men in Israël de kanker uit een holistische zicht betracht en de totale ontgifting van lichaam, ziel en geest als hoogste prioriteit stelt, in verbinding met een gezonde voeding.
Blijkbaar functioneert dit uitgangspunt van natuurlijke therapie zeer goed. Alleen jammer dat de reguliere geneeskunde in de rest van de wereld nog altijd vasthoudt aan de “moordhandel” van chemo, bestraling en totaaloperatie. Helpen doet het namelijk niet. Wereldwijd stijgen de ziektes aan kanker nog altijd. Alleen al in Europa stierven in 2006 totaal 1,7 miljoen mensen aan kanker. Insiders schatten echter dat het aantal nog veel hoger ligt. Dit omdat vele kankerpatiënten achteraf aan de gevolgen van een traditionele behandeling sterven en dan in de statistieken op de lijst van hart- en vaatdoden belanden.
Getallen kunnen zo het één en ander verduidelijken. Zo ook, als men de jaarlijkse sterfgevallen aan kanker in een land op een miljoen inwoners terug rekent. Zo kan men de resultaten van de verschillende landen met elkaar vergelijken: op een miljoen Duitsers komen 2.683 kankerslachtoffers per jaar. In de EU (25 lidstaten) ligt dezelfde vergelijking bij 2.522 doden. In Israël bij 21. Daarmee is het risico om aan kanker te sterven in Europa 120 maal groter dan in Israël.
Daar kan je maar één ding concluderen: of naar Israël emigreren of zich uitsluitend op natuurgeneeskundige wijze laten behandelen!

[einde vertaling]

Tot het artikel in het tijdschrift van 6/04/2009 “Kanker: in Israël opvallend zeldzaam”. Natuurlijk behandelen de Joodse artsen hun Joodse patiënten niet op een natuurlijke geneeswijze, maar strikt volgens de Germaanse Geneeskunde.

Daartoe Prof. Merrick, Israël:
“De (Germaanse) Nieuwe Geneeskunde heeft algemene acceptatie met betrekking tot de eerste beide Biologische Natuurwetten!”

De meeste verantwoordelijken weten dat kanker tot 98% geneesbaar is. Ze kennen de Germaanse!

Er wordt echter alleen stiekem volgens de Germaanse behandeld, daarmee de Joodse oncologen niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de massamoord op de niet-Joodse patiënten met chemo en morfine.
Voor zichzelf, verwanten en geloofsbroeders wijst de meerderheid van deze artsen de chemo-rattengif-pseudotherapie en radioactieve bestraling als mishandelingsmethode dan wel moord af.
Geen wonder, na zeven jaar leven van de honderd regulier behandelde patiënten nog slechts twee (Duitse kankeronderzoekscentrum te Heidelberg)!
Prof. Charles Mathe, Franse kankerspecialist van Joodse geloofsovertuiging, één van de drie vroegere chefs (Israël, Schwarzenberger en Mathe) van het nationale Franse kankercentrum Villejuif bij Parijs vat het na zijn pensionering als volgt samen:
“Als ik aan kanker zou lijden, dan zou ik mij in geen geval in een traditioneel kankercentrum laten behandelen.
Alleen diegene die uit de buurt van deze centra blijven hebben een overlevingskans!”


Hijzelf is met behulp van de Germaanse van bronchiale kanker genezen, maar voor niet-Joodse patiënten heeft hij tientallen jaren voorheen en nadien het tegendeel gedaan, namelijk chemo!

Nieuwsbrief van de ambassade van de staat Israël
Israël Diplomatisch Netwerk

SAMENLEVING
Terugloop van het aantal gevallen van kanker in Israël
De verspreiding van kanker heeft in Israël een teruglopende tendens. Dit deelde de nationale registrator voor kanker, Dr. Micha Barchana vandaag mee. De reden daarvoor is vooral de terugloop van dikke darm-, borst- en longkanker.

Barchana wees erop, dat wegens het bewustzijn van openbaarheid en de daarmee samenhangende preventieve onderzoeken de gevallen van borstkanker toenemend in een vroeg stadium worden ontdekt. Volgens de actuele informatie zijn in het jaar 2006 3075 gevallen van borstkanker geregistreerd (tegenover 3144 in het jaar 2005). De Arabische sector schrijft net als voorheen een hoog aantal van borstkanker.

Ook het aantal kankerdoden is in de loop van het afgelopen jaar terug gegaan. Zo stierven er in 2004 ongeveer 152 mensen in Israël aan kanker; in 2003 waren het er 160.

(Haaretz, 22.10.08)


De bovenstaande statistiek van de Joodse patiënten die in Israël aan kanker zijn gestorven publiceerde de Israëlische ambassade op 29/10/08. Op de totale bevolking van ca. 6 miljoen Joden in Israël zouden dat met 150 doden per jaar ongeveer 0,25% zijn. Let wel, gerekend voor alle Joden van Israël.
Het gaat hier echter niet om het percentage doden van het totale volk, maar om het percentage van de gediagnostiseerde kankergevallen, dan wel het percentage van de overlevenden van de gediagnostiseerden.

Nu weten we van Duitsland, dat sinds jaren de artsenkamer opdracht heeft gegeven, alle kanker-chemo-doden onder hart- en vaatdood op te tellen. Sindsdien loop de “officiële” mortaliteit van kanker enorm terug, intussen al bijna twee derde, dus van 600.000 gevallen op 250.000 gevallen per jaar. Dat terwijl er nog meer aan kanker dan wel chemo sterven dan voorheen.
Bij de Joden hebben we een ander probleem. Zo een “onschuldige ziekte” die men tot 99% overleeft wordt grotendeels helemaal niet meer statistisch vastgelegd. Daarmee zouden de gediagnostiseerde gevallen van kanker in Duitsland in vergelijking veel hoger uitvallen.

Daar komt nog bij dat men niet zo precies weet, of men ook de Palestijnse doden meerekent. De ongeveer 20% Palestijnen in Israël worden allemaal in dezelfde ziekenhuizen en van dezelfde oncologen met chemo behandelt en sterven voor 98%.
Het is daarom zinvoller ons aan de officiële publicatie van de Israëlische ambassade te houden, die van minder dan 1% kankerdoden in Israël uitgaat.
In de Germaanse zou de mortaliteit van kanker zonder chemo wereldwijd bij 2% liggen, tegenover minder dan 1% van de Joden wereldwijd.
Wanneer men bedenkt, dat we voor onze patiënten van de Germaanse bij complicaties (meestal na langere conflictduur) geen enkele toevluchtsoord (= ziekenhuis) hebben, in tegenstelling tot de Joden, dan passen de gegevens uit Israël (1% kankerdoden) zeer goed. Want de Israëlieten praktiseren de Germaanse (natuurlijk alleen voor hun Joodse patiënten) al sinds 30 jaar en hebben voor kleinere en grotere complicaties ziekenhuizen ter beschikking, die zich daarmee goed uit de voeten kennen. Zoals gezegd, sinds 30 jaar!
En misschien wel het belangrijkste: de patiënten krijgen geen paniek!!
Bij 1% mortaliteit hoeft men ook werkelijk geen angst te hebben.
Net zoals in Israël in dezelfde ziekenhuizen door dezelfde oncologen Joden en Arabieren volledig verschillend worden behandeld, zo is dat in Europa, Amerika met Joodse oncologen net zo. Ook hier worden alle Joodse patiënten door deze oncologen volgens de Germaanse behandelt en overleven met 99%; alle andere sterven met 98% aan chemo!
(Uit “AIDS, de ziekte die helemaal niet bestaat”, blz 212)

Sinds kort zoekt de Joodse orthodoxie voorzichtig een uitweg uit de Germaanse Geneeskunde, die al sinds 30 jaar bij alle Joden ter wereld wordt toegepast. Ze werd weliswaar succesvol gestolen en ook met 99% overlevingskans toegepast, maar de bittere pil die de rabbijnen daarbij moeten slikken, kunnen ze nu in overeenstemming met hun geloof niet verteren. Want de Germaanse verdraagt geen “goed” en “kwaad”.
De ziekten die Jahwe stuurde (Hiob) in het oude testament zijn altijd kwaadaardig. Dat een “ziekte” niet meer werkelijk bestaat, maar zich “door niets te doen” heel natuurlijk van kwaadaardig in goedaardig transformeert, dat is voor een vrome rabbijn ondenkbaar. Gelijktijdig willen ze echter de wonderlijke overlevingskans van 99% bij kanker met de Germaanse niet opgeven.

De opperrabbijn Ben Zion Rabinowicz, Biala Rebbe shltia, Rav en Av Beth Din (=voorzitter van een rabbijns gerechtshof) uit Lugano in Zwitserland is het daarom ingevallen om te verkondigen, dat men de “onnatuurlijke” = kwaadaardige kanker alleen met gebeden zou kunnen genezen (zoals Hiob).
Dat zou de ezelsbrug zijn waarmee de rabbijnen de Germaanse willen hebreeuwiseren, want het natuurlijk verloop met “niets doen”, oftewel het afwachten van het natuurlijk verloop van de restitutie heeft eenvoudig geen bestaansrecht.
De titel Av Beth Din (= vader van het huis van het recht = voorzitter van het Rabbijnse gerechtshof) doet mij op gruwelijke wijze herinneren aan de opperrabbijn Colomb in Parijs, die ook Av Beth Din, voorzitter van het Rabbijnse gerechtshof was (november 1991). Deze had zijn geloofsbroeder, de moordenaar van Dirk op bedrieglijke wijze vrijgesproken door een 1 op 10.000.000 “Dubium” te construeren.

Ondertussen heeft de Prins van Savoyen in de gevangenis van Potenza zijn schuld bekend en het Rabbijnse gerechtshof als kluchtspel omschreven.

De Germaanse zal niet alleen van de joodse religie (“goedaardig – kwaadaardig”), maar ook van de christelijke de absurditeit aantonen. Het zijn geconstrueerde religies, die met de biologische werkelijkheid niets hebben te maken.

Slechte laatste nieuws
In Amerika is er al een geldige wet afgekondigd, die vanaf maart 2013 iedere Amerikaan die van het gezondheidssysteem afhankelijk is (buiten de privèpatiënten, dat is 3%) verplicht een chip onder de huid moeten dragen.
Deze door het congres aangenomen wet zou al in 2004 zijn doorgevoerd. Omdat de Joden hun eigen artsen hebben, vallen ze niet onder deze wet, zoals ze ook niet onder de chip-implantatie van de varkensgriep vielen (“vanwege de varkens”).

Toen ik een brief aan een rabbijn in 2007 citeerde dat hij ervan wist, dat alle inentingen tegen de vogelgriep in principe chip-implantaties waren, zelfs met gifkamer, toen zeiden de meeste van onze vrienden: “Nee, dat kan ik niet geloven. Zo iets verschrikkelijks en achterbaks, dat kan men toch niet geloven”.

Nu is de verdenking van de grote zwendel van destijds met de ten allen tijde mogelijke executie volledig bevestigt. Niet alleen dat het binnen korte tijd verplicht is. Men is namelijk al bezig om elke ziekenhuispatiënt met de chip te voorzien. Dit gaat natuurlijk “pseudo-vrijwillig”, dat wil zeggen dat men het de patiënt helemaal niet vraagt. Vanzelfsprekend is er in elke chip als wezenlijk bestandsdeel ook de “gifkamer” ingebouwd. Met behulp van deze chip kan men in de toekomst bijvoorbeeld een menigte van 100.000 demonstranten binnen enkele minuten in een lijkenveld veranderen.

Maar wat ook erg is: men heeft door deze nieuwe wet de implantatie van de chip tijdens de vaccinatie tegen de vogel- en varkensgriep als het ware achteraf gelegaliseerd.

Alle die tijdens de varkensgriep zijn gechipt lopen nu als zombies rond. Ze kunnen op elk moment per satelliet (vanuit Tel Aviv?) worden “uitgeschakeld”). Wat een huiveringwekkende voorstelling!

Een ieder kan op één hand natellen, dat de grootheidswaanzinnigen van een “bepaalde geloofsgemeenschap”, die alle banken, de regeringen van alle staten, de hele media en televisie, alle bodemschatten, de leiding over alle geloofsgemeenschappen (ook pausen), alsook de gehele geneeskunde met farmacie in handen hebben, er niet voor zullen terugschrikken, de centrale computer in hun bezit (in Tel Aviv) te hebben. Dit zal hen de heerschappij zeker stellen over alle mensen op deze wereld, die dan alleen nog maar gedulde slaven zijn.

Ik heb al vele jaren geleden voorspeld, dat men de Germaanse pas schijnbaar door zou laten als men nog effectieve mogelijkheden tot massamoord zou hebben. Dat is nu het geval.
Tot nu toe is er nog geen mogelijkheid om zich van de reeds geïmplanteerde chip te bevrijden. Men kan ze nu echter met een zeer gevoelige metaaldetector opsporen en dan chirurgisch laten verwijderen.

Laat uzelf en uw kinderen niet meer pseudo-inenten. Het is allemaal bedrog uit religieuze waan! Zodra jullie of jullie kinderen een chip geïmplanteerd hebben, zijn jullie voor de rest van jullie leven slaven, inclusief executie.

Röntgenbeeld van hand
Onze kleine universiteit ontvangt veel CT's, die uit alle windstreken worden toegestuurd. En steeds weer vinden we zo een kleine chip in een orgaan, die de patiënt bij een bloedafname ongemerkt ingespoten heeft gekregen. Ze raken via het veneuze-arteriële long-capillairnet in de arteriële omloop en daarmee in één of ander orgaan, waar ze dan blijven steken. Zoals bij het arme meisje Susanne Reklau, die door zo een chip (in Ulm?) ingespoten gekregen en op kerstavond 2009 door haar mordenaars brutaal (over satelliet?) werd “uitgeschakeld”.

Report München schreeuwde: ze is gestorven omdat ze niet verder chemo heeft gekregen. Hoe bedoelt u? In Israël krijgt geen enkele Jood chemo en 99% van de aan kanker lijdende patiënten overleven!

Röntgenbeeld van lever
Röntgen van de baarmoeder

Op 22 mei 2009 werd zo'n chip met gifkamer bij de Duitse octrooiraad aangemeld. China en Mossad hebben hem echter al sinds vele jaren. De gechipte mensen kan men op elk moment van overal vandaan (bijvoorbeeld vanuit Tel Aviv) “uitschakelen”. Hoe staat het op de steen van Georgia? Er mogen nog maar 500 miljoen mensen op de aarde leven. En wie zal dat zijn (een schavuit die daarbij iets slechts denkt)? De andere 93% moeten uitgedund, verdelgd, vernietigd worden, om het even op welke manier. Daar kan men toch al bij de patiënten beginnen. Ik weet dat het allemaal als fantasie klinkt, onwerkelijk, maar ik zweer jullie dat het de waarheid is!

Pin It
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Waardering 90% (1 stem)

U heeft geen toegang tot deze inhoud. Meld u aan met uw gebruikersnaam om de inhoud te zien.